شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1391
قیمت هم کف بودن و تفاهم و گذشت و سازندگی

پدر در تنها جلسه خواستگاری و صحبت با مادر:

اگر شما آنچنان باشید که من و اعتقاداتم میخواهد، اگر هم وزن شما هم طلا قرار دهند، بازهم ارزش شما بیشتر است و اگر سرناسازگاری داشته باشید، کمتر از یک واله خاک ارزش نخواهید داشت! 


پ ن: به عمق و منظور توجه کنید و زمان و مکان چند دهه گذشته و در یک روستا بودن و فرهنگ آن زمان یزدی ها را هم در نظر بگیرید تا تنها به عمق مثبت این جمله ساده پی ببرید.