یکشنبه 6 اسفند‌ماه سال 1391
کدام بزرگ تر است؟

هرچه در گودِ زندگی بیشتر قدم می گذاری، بیشتر متوجه جدی بودن و عمق آن می شوی...


جدی بودن خواستگاری و انتخاب و ازدواج و حساب کردن یک عمر، نه بلکه، دنیا و آخرت روی دیگری

جدی بودن مسائل اقتصادی و مدیریتی در موضوع ازدواج که از همان خواستگاری به بعد شروع می شود

جدی بودن تولید نسل و تربیت آن و از آن مهم تر نکته های شدیدا کنکوری ولی شدیدا تشریحی و حساس آن 

و بسیاری مسائل جدی که سرآپای این موضوع را احاطه کرده است...

گاهی دلهره هایی عجیب و نگرانی هایی غریب به دل انسان راه می دهد...


اما شما جواب این سوال را به من بدهید تا همه این مسئله ها و مشکلات و سختی ها و امتحان ها را با هم حل کنیم.


کدام بزرگ تر است؟ : همه اینها که گفتم و یا نگفتم!؟ یا خدا!؟


بلکه که : الله اکبر  

و در تایید آن: و من یتوکل علی الله فهو حسبه